×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • مسئولیت قراردادی

   معرفی بیمه نامه

   مسئولیت قراردادی

   مسئولیت قراردادی ممکن است ناشی از نقض یکی از موارد اساسی قرارداد باشد یا به علت کوتاهی یکی از طرفین در خصوص ایفای تعهدات قرارداد ایجاد شود. مسئولیتی که یک طرف به علت کوتاهی در اجرای مواد صریح یا ضمنی قرارداد عهده دار می شود.