×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
    • مسئولیت حرفه ای

      معرفی بیمه نامه

      مسئولیت حرفه ای

      این بیمه نامه مسئولیت افراد حرفه ای را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی و جانی یا هر دو به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده میکنند، پوشش می دهند.