×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • بیمه درمان

   شرایط عمومی و اختصاصی

   شرایط عمومی و اختصاصی
   شرایط عمومی بیمهنامه مازاد درمان گروهی
   ماده 1- اساس قرارداد
   این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمهگذار (که جزء لاینفک بیمهنامه میباشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمهگر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمهنامه کتباً به بیمهگذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمهگر محسوب نمیگردد.
   ماده 2- تعاریف
   تعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمهنامه صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگری که میتواند داشته باشد با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
   1-2- بیمهگر: شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مشخصات آن در این بیمهنامه درج گردیده است و جبران هزینههای بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینههای تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمهنامه بعهده میگیرد.
   2-2- بیمهگر پایه: سازمانهایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و ... که طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایهاند.
   3-2- بیمهگذار: بیمهگذار شخصی است که مشخصات وی در این بیمه¬نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق¬بیمه است.
   4-2- گروه بیمهشدگان: کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه¬گذار و اعضای خانوادهشان که بیمهگذار آنها را به عنوان اعضای گروه معرفی نموده است و حداقل 50 درصد آنها باید همزمان تحت پوشش قرار گیرند.
   تبصره- بیمهگر میتواند کارکنان بازنشسته بیمهگذار را صرفاً در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق کلیه افراد خانواده تحت تکفل آنان، بیمه کند.
   1-3-2- ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروهها (از قبیل اصناف، اتحادیهها و انجمنها) به این شرط مجاز است که با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمهنامه تشکیل شده باشند، پرداخت حقبیمه سالیانه توسط بیمهگذار تضمین شده باشد
   و بیش از 50 درصد اعضای گروه به طور همزمان بیمه شوند.
   2-3-2- منظور از اعضاء خانواده، همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمهشدگان میباشد.
   4-2- موضوع بیمه: جبران آن بخش از هزینههای بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و نیز سایر پوشش¬های اضافی درمانی بیمهشدگان است که در تعهد بیمهگر پایه نیست و طی این بیمهنامه در تعهد بیمهگر قرار گرفته است.
   1-4-2- حادثه: حادثه عبارتند از، هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی داده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
   2-4-2- بیماری: بیماری عبارتند از، هر گونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخیص پزشک.

   5-2- حقبیمه: حقبیمه وجهی است که بایستی بیمه¬گذار در مقابل تعهدات بیمهگر بپردازد و انجام تعهدات بیمهگر موکول به پرداخت حقبیمه به نحوی که در شرایط خصوصی بیمهنامه توافق شده میباشد.
   6-2- دوره انتظار: دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمهگر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.
   7-2- فرانشیز: سهم بیمه شده یا بیمهگذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان آن در شرایط خصوصی بیمهنامه تعیین میشود.
   8-2- مدت: مدت این بیمهنامه یکسال تمام شمسی است. تاریخ شروع و انقضاء آن با توافق طرفین در شرایط خصوصی بیمهنامه تعیین میشود.
   ماده3- هزینههای درمانی قابل پرداخت :
   هزینه های درمانی بر اساس شرایط و مفاد قرارداد، شرایط خصوصی و ضمایم قرارداد قابل پرداخت می باشد.
   ماده 4- اصل حسننیت :
   بیمهگذار و بیمهشده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمهگر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمهگر قرار دهند. اگر بیمه-گذار در پاسخ به پرسشهای بیمهگر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع مطلبی را اظهار بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهد، بیمهنامه فسخ خواهد شد.
   تبصره- چنانچه معلوم شود هر یک از بیمهشدگان در پاسخ به پرسش بیمهگر یا بیمهگذار عمداً از اظهار مطلبی خودداری نموده و یا اظهارات خلاف واقع نموده است نام وی و افراد خانواده او از لیست بیمهشدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خسارتی خواهد بود که از ابتدای قرارداد دریافت نموده است.
   ماده 5- فرانشیز:
   1-5- فرانشیز هزینههای بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینههای تحت پوشش در صورت عدم استفاده از دفترچه درمانی بیمهگر پایه حداقل 30 درصد کل هزینه¬های درمانی مربوط و در غیر اینصورت معادل سهم بیمهگر پایه و حداقل 30 درصد خواهد بود.
   2-5- بیمهگر میتواند فرانشیز هزینههای تحت پوشش را با دریافت حق¬بیمه اضافی کاهش دهد. درهرصورت حداقل فرانشیز 10 درصد خواهد بود.
   ماده 6- پرداخت حقبیمه :
   1-6- بیمهگذار موظف است حقبیمه تعیین شده در شرایط خصوصی بیمهنامه را در ابتدای هرماه پرداخت و قبض رسیدی که به مهر و امضاء بیمهگر رسیده باشد دریافت نماید و یا وجه حقبیمه را به حساب معرفی شده از طرف بیمهگر واریز و رسید آن را برای بیمهگر ارسال نماید.
   ماده 7- استثنائات:
   هزینه این موارد از شمول تعهدات بیمهگر خارج میباشد:
   1-7- اعمال جراحی که به منظور زیبائی انجام میگیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.
   2-7- عیوب مادرزادی، مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمهگر، رفع این عیوب جنبه درمانی
   داشته باشد.
   3-7- سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.
   4-7- ترک اعتیاد.
   5-7- خودکشی و اعمال مجرمانه بیمهشده.
   6-7- حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان.
   7-7- جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تایید مقامات ذیصلا.
   8-7-فعل و انفعالات هستهای.
   9-7-هزینه اتاق خصوصی، مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمهگر.
   10-7- هزینه همراه بیماران بین 7 تا 70 سال، مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه¬گر.
   11-7-جنون.
   12-7-جراحی لثه.
   13-7-رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمهگر جمع قدرمطلق نقص بینائی هر چشم
   ( درجه نزدیکبینی یا دوربینی بهاضافه نصف آستیگمات) کمتر از 3 دیوپتر باشد.
   14-7 – جراحی فک، مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.
   15-7 –هزینههای مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی کلی.
   16-7-لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر.
   17-7-کلیه هزینههای پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است.
   تبصره- موارد استثنای مندرج در بندهای 6-7، 7-7، 9-7، 10-7، 12-7 و 14-7 با پرداخت حق¬بیمه اضافی، قابل بیمه شدن است.
   ماده 8
   بیمهشده در انتخاب هر یک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینههای مربوطه میبایستی صورتحساب بیمارستان را بانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج درخصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده دریافت و به بیمهگر تسلیم نماید. در مواردی که بیمهشده با معرفینامه بیمهگر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند صورتحساب بیمارستان اساس محاسبه هزینههای مورد تعهد خواهد بود. درغیراینصورت هزینههای مربوط براساس قراردادهای منعقده بیمهگر با بیمارستانهای هم تراز صورت خواهد گرفت.
   تبصره- درصورت استفاده از مراکز درمانی غیر طرف قرارداد و استفاده از سهم سایر بیمهگران مکمل، بیمهگر موظف است باقیمانده هزینههای مورد تعهد را تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت کند. درهرصورت بیمهشده مجاز به دریافت خسارت از بیمه‌گران، به مبلغی بیش از هزینههای انجام شده نیست. درصورت عدم دریافت سهم بیمهگر پایه فرانشیز مندرج در قرارداد از هزینههای مزبور کسر خواهد شد. در مواردی که سهم دریافتی بیمهشده از سایر بیمهگرها (بیمهگر پایه یا بیمهگر مکمل) معادل و یا بیشتر از میزان فرانشیز مندرج در بیمهنامه شود فرانشیز کسر نخواهد شد.
   ماده 9
   بیمهگذار و یا بیمهشده موظفاند حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان بستری شدن هر یک از بیمهشدگان در بیمارستان و قبل از ترخیص، مراتب را به بیمه¬گر اعلام نماید.
   ماده10
   چنانچه بیمه شده همزمان تحت پوشش بیش از یک شرکت بیمه باشد در اولویت مراجعه به هر کدام از شرکتهای بیمه مخیر است.
   ماده 11
   حداکثر سن بیمهشده برای گروههای کمتر از 1000 نفر، 60 سال میباشد و از آن به بعد بیمهگر میتواند با دریافت حقبیمه اضافی پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد. مشمولین سازمانها و صندوقهای بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حقبیمه اضافی امکانپذیر خواهد بود. درصورتیکه سن بیمهشده در شروع قرارداد کمتر از 60 سال باشد پوشش بیمهای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.
   ماده 12
   درصورتیکه بیمهشده در طول مدت بیمه فوت نماید پوشش بیمهای سایر اعضا خانواده بیمهشده متوفی مشروط به پرداخت حق¬بیمه، تا پایان قرارداد ادامه خواهد داشت.
   ماده 13
   هرگاه ثابت شود که بیمهشده عمداً به وسیله اظهارات کذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجهی برای خود و یا بیمهشدگان وابسته به خود نموده است، دراین حالت نام بیمهشده و بیمهشدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمهگر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان بابت هزینههای درمانی به بیمهشده و یا بیمهشدگان وابسته به وی پرداخت نموده است و حقبیمههای پرداختی به بیمهگر نیز مسترد نخواهد شد.
   ماده14
   هزینههای بیمارستانی بیمهشدگانی که به علت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه شده و تائید بیمهگر به خارج اعزام میگردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به دلیل فوریتهای پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا میکنند درصورت تائید صورتحسابهای آن توسط سفارت ایران و یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه تا سقف هزینههای مورد تعهد بیمهگر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد. درغیراینصورت هزینههای انجام شده با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمهگر محاسبه و پرداخت میشود.
   تبصره– میزان خسارت براساس نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شد.

   نحوه استفاده از بیمارستانها
   بیمه شدگان معمولا در انتخاب هر یک از بیمارستان های کشور آزاد هستند البته شرکت بیمه میهن با بیمارستان ها و مراکز درمانی متعددی در سراسر کشور قرارداد همکاری دارد که متقاضیان استفاده از بیمارستانهای طرف قرارداد با مراجعه به شرکت بیمه و دریافت معرفی نامه می توانند به مراکز مذکور مراجعه و بدون پرداخت هزینه تا سقف تعهد شرکت از خدمات آنها استفاده کنند.

   نحوه معالجه درخارج از کشور
   در صورتی که به علت فقدان امکانات درمانی لازم در داخل کشور، بیمه شدگان ناچار شوند با تایید پزشک بیمه گر به خارج از کشور مراجعه نمایند، هزینه های بیمارستانی آن ها براساس ضوابطی که شرکت های بیمه گر تعیین می کنند به آنها پرداخت می شود.

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   تعهدات و خسارات تحت پوشش
   هزینه‌های درمانی قابل پرداخت عبارت است از:
   الف- تعهدات اصلی
   ۱- جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ‌شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care.
   تبصره: اعمال جراحی Day Care به جراحی‌هایی اطلاق می‌شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت‌های بعد از عمل در مراکز درمانی، کمتر از یک روز باشد.
   ۲- هزینه همراه افراد زیر۷سال و بالاتر از۷۰ سال (در بیمارستان‌ها)
   ۳- هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی مشروط‌به بستری‌شدن بیمه‌شده در مراکز درمانی و یا نقل‌و‌انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی- درمانی طبق دستور پزشک معالج.
   ب- هزینه‌های مربوط‌ به پوشش‌های اضافی ذیل که در قرارداد یا شرایط بیمه‌نامه درج شده باشد:
   ۱- افزایش سقف تعهد برای اعمال جراحی مربوط ‌به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به‌استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان.
   ۲- هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الف-۱ فوق.
   سقف تعهد بیمه‌گر در این پوشش نباید از بالاترین هزینه توافق‌شده با بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه‌گر تجاوز کند.
   ۱-۲- در صورت اخذ پوشش زایمان، ارائه پوشش هزینه‌های مربوط‌به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط، IUI ، ITSC ،ZIFT ،GIFT ، میکرواینجکشن وIVF حداکثرمعادل سقف تعهد زایمان و به‌صورت یک پوشش مستقل از آن مجاز است.
   ۲-۲- مدت انتظار جهت استفاده از پوشش این بند برای گروه‌های زیر۲۵۰ نفر،۹ ماه و از۲۵۰ نفر الی ۱۰۰۰ نفر،۶ ماه و برای گروه‌های بالای ۱۰۰۰ نفر فاقد دوره انتظار است.
   ۳- هزینه‌های پاراکلینیکی به‌این‌ترتیب قابل پوشش است:
   ۱-۳- جبران هزینه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آرآی‌، اکوکاردیوگرافی استرس اکو، دانسیتومتری تا حداکثر ۲۰‌درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده.
   ۲-۳- جبران هزینه‌های مربوط‌به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم (علاوه‌بر موارد فوق) با سقف تعهد ۱۰ درصد تعهد پایه برای هر بیمه‌شده.
   ۳-۳- جبران هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی با سقف تعهد۱۰‌درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده.
   ۴-۳- جبران هزینه‌های ویزیت، دارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه‌گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیربستری تا سقف ۵‌ درصد تعهد پایه (حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال).
   ۵-۳- جبران هزینه‌های دندان‌پزشکی حداکثر تا میزان ۱۰‌درصد سقف تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده.
   تبصره ۱: چنانچه هزینه‌های دندان‌پزشکی صرفاً محدود به خدمات کشیدن، جرم‌گیری، بروساژ، ترمیم، پرکردن، درمان ریشه و روکش شود، مشروط‌به انتخاب سقف تعهد سالیانه بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شود.
   تبصره۲: هزینه‌های دندان‌پزشکی براساس تعرفه خدمات دندان‌پزشکی‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود که سالیانه سندیکای بیمه‌گران ایران با هماهنگی شرکت‌های بیمه، تنظیم و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند.
   ۶-۳- جبران هزینه‌های مربوط‌به خرید عینک طبی و لنز تماس طبی تا سقف ۲‌درصد تعهد پایه برای هر بیمه‌شده.
   ۷-۳- جبران هزینه‌های مربوط‌به خرید سمعک تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر بیمه‌شده.
   ۴- جبران هزینه‌های مربوط‌به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر، جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک‌بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات) ۴ دیوپتر یا بیشتر باشد، حداکثر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر چشم) برای هر بیمه‌شده.
   ۵- جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکسته‌بندی، گچ‌گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف ۱۰درصد تعهدات پایه برای هر بیمه‌شده.
   ۱-۵- فهرست اعمال غیرمجاز سرپایی (در مطب) به شرح جدول پیوست ذکر می‌شود.
   ۶ - جبران هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن (صرفاً برای گروه‌های بالای ۱۰۰۰ نفر) حداکثر به میزان تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده.
   ۷- ارائه پوشش بیمه‌ای جهت خطرات طبیعی (به‌ استثنای زلزله) مشروط‌به دریافت حق‌بیمه اضافی.
   تبصره ۱: هزینه‌هایی که در اجرای بند ب پرداخت می‌شود، مازاد بر سقف تعهدات سالیانه است.
   تبصره ۲: ارائه پوشش هزینه‌های درمانی به‌جز مواردی که در این آئین‌نامه ذکر شده است، مجاز نمی‌باشد؛ مگر آنکه قبلاً توافق بیمه مرکزی ج.ا.ا در مورد نوع پوشش و حدود تعهدات کسب شده باشد.

   شرایط فسخ قرارداد

   شرایط فسخ قرارداد
   موارد فسخ بیمه­ نامه و نحوه تسویه حق­بیمه: بیمه ­گر یا بیمه ­گذار می­تواند در این موارد برای فسخ ­نامه اقدام کند:
   الف )موارد فسخ از طرف بیمه­ گر:
   1- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق­بیمه و یا اقساط آن در سررسید.
   2- هرگاه بیمه ­گذار سهواً و بدون سوء نیت، مطالبی خلاف­ واقع اظهار کند و یا از اظهار مطالبی خودداری کند به نحوی که در نظر بیمه ­گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از اهمیت آن کاسته شود.
   3- درصورت تشدید خطر موضوع بیمه­ نامه و عدم موافقت بیمه­ گذار با افزایش حق­ بیمه.
   ب) موارد فسخ از طرف بیمه ­گذار:
   1- در صورتیکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه­گر حاضر به تخفیف در حق­بیمه نشود.
   2- در صورتیکه فعالیت بیمه­گر به هر دلیل متوقف شود.
   3- در صورت توقف فعالیت بیمه­گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده است.
   ج) نحوه تسویه حق­ بیمه در موارد فسخ:
   1-درصورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه ­گر، حق­بیمه تا زمان فسخ به صورت روزشمار محاسبه می­شود.
   2-درصورت فسخ از طرف بیمه ­گذار، حق­بیمه تا زمان فسخ بر اساس حق­بیمه هر ماه محاسبه می­شود ( کسر ماه، یک ماه تمام محاسبه خواهد شد)، بنابراین درصورتیکه تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختی و معوق قرارداد به حق­بیمه پرداختی تا زمان فسخ بیمه­ نامه بیشتر از 70 درصد باشد، بیمه­گذار متعهد است مانده حق ­بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی که نسبت مذکور به 70 درصد برسد به بیمه ­گر پرداخت کند. بیمه گر می­تواند برای دریافت مبلغ مذکور اقدام نماید.
   د) نحوه فسخ :
   1-درصورتیکه بیمه­گر بخواهد بیمه­نامه را فسخ نماید، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلفنگرام و سایر وسایل مقتضی به بیمهگذار اطلاع دهد، دراینصورت بیمه ­نامه یک ماه پس از اعلام مراتب به بیمه گذار، فسخ شده تلقی می­گردد.
   2-بیمه­ گذار می­تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه­ گر تقاضای فسخ بیمه نامه را بنماید، دراینصورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور به بیمه­ گر بیمه­نامه فسخ شده محسوب می­شود. چنانچه در درخواست بیمه ­گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد، اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود.