×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه میهن(سهامی عام) (شماره ثبت 330902،شناسه ملی 10103698106)

   آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

   آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه میهن(سهامی عام) (شماره ثبت 330902،شناسه ملی 10103698106)

   آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه میهن(سهامی عام) (شماره ثبت 330902،شناسه ملی 10103698106)

   آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
   شرکت بیمه میهن(سهامی عام) (شماره ثبت 330902،شناسه ملی 10103698106)

   آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
   شرکت بیمه میهن(سهامی عام) (شماره ثبت 330902،شناسه ملی 10103698106)

   بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت بیمه میهن (سهامی عام) دعوت می شود درجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت10:00 صبح روز شنبه مورخ96/11/28در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی:تهران،خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک 90 تشکیل می شود، حضور به هـم رسانند. سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند از ساعت 9 الی 12 روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخ 96/11/24 و 96/11/25 صرفا جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی و اصل برگ سهام و حسب مورد برگ نمایندگی به امور سهام شرکت به نشانی فوق الذکر مراجعه نمایند.
   دستور جلسه :
   1 - تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه
   2 - سایر موارد