×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • پرداخت خسارت بیمه شدگان شرکت بیمه میهن(سهامی عام) طوفان استان مازندران در محل

   پرداخت خسارت بیمه شدگان شرکت بیمه میهن(سهامی عام) طوفان استان مازندران در محل

   پرداخت خسارت بیمه شدگان شرکت بیمه میهن(سهامی عام) طوفان استان مازندران در محل

   پرداخت خسارت بیمه شدگان شرکت بیمه میهن(سهامی عام) طوفان استان مازندران در محل

   شرکت بیمه میهن( سهامی عام) خسارت بیمه شدگان خود را در طوفان استان مازندران توسط چهارتیم کارشناسی سیار با حضور معاونت فنی شرکت در محل پرداخت نموده است . این اقدام موجب دلگرمی و رضایت زیاندیدگان گردید.

   پرداخت خسارت بیمه شدگان شرکت بیمه میهن(سهامی عام) طوفان استان مازندران در محل

   شرکت بیمه میهن( سهامی عام) خسارت بیمه شدگان خود را در طوفان استان مازندران توسط چهارتیم کارشناسی سیار با حضور معاونت فنی شرکت در محل پرداخت نموده است . این اقدام موجب دلگرمی و رضایت زیاندیدگان گردید.

   گالری